Regulamin Hotelowy

Siesta Boutique Hotel

Regulamin Hotelowy

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania

na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

poprzez zameldowanie i spisanie danych osobowych gościa. Również poprzez

dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.

Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki

Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu

„SIESTA”.

Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej i w każdym pokoju

hotelowym.


§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godziny 11.00

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość

powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym mija termin pobytu.

4. Zatrzymanie pokoju do godz. 14.00 traktowane jest przedłużenie pobytu.

5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6.W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny

07.00

7. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym

od godz. 07.00 do godz. 20.00

8. Restauracja „Siesta” czynna jest od godziny 11.00 do godziny 21.30

9. Śniadania hotelowe podawane są w Restauracji Siesta od godziny 07.00 do

godziny 09.30

10. Recepcja hotelu jest czynna do godziny 22.00


§3 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

Hotel ma obowiązek zapewnić:

* Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

* Bezpieczeństwo pobytu,

* Profesjonalną obsługę,

* Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas

nieobecności gościa

* Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie

po jej stwierdzeniu.

*Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów

wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową albo

artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu

hotelowego.

* Hotel nie posiada parkingu hotelowego .

* Przy hotelu znajduje się parking miejski i hotel nie ponosi odpowiedzialności za

uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, oraz

przedmiotów w nim pozostawionych i żywych zwierząt.


§4 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

* Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych

hotelu powstałe z jego winy lub win odwiedzających Go gości.

* Za zgubienie klucza do zamka hotelowego i chip od głównych drzwi pobierana jest

opłata 100,00 zł .

* Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzach, klatce schodowej, restauracji

jest zabronione. Mandat 300-500 zł.

* Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie

upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

* W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić

świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do

niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za

dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do

opuszczenia Hotelu.


§5 POSTANOWIENIA DODATKOWE

Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatne usługi:

* Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

* Budzenie o określonej godzinie

* Przechowywania bagażu gości zameldowanych w hotelu

Administratorem danych osobowych jest Restauracja – Hotel „Siesta”

ul. Górna 4. 66-200 Świebodzin

„POSTĘP” Spółka Akcyjna ul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin,